Darmowe szkolenia

Wymagania

Aby stać się uczestnikiem szkolenia

 • -min. 25 kobiet w wieku 50 lat i więcej,
  -min. 10 kobiet z niepełnosprawnościami,
  -min. 80 kobiet o niskich kwalifikacjach,
  -min. 20 kobiet długotrwale bezrobotnych,
  -min. 20% będą stanowić kobiety zamieszkujące miasta średnie.

 • miejsce zamieszkania zgodne z Kodeksem Cywilnym w województwie wielkopolskim - 120 osób;

 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim) - 120 osób;

 • do projektu zapraszamy osoby, niezależnie od ich statusu na rynku pracy - dodatkowo punktowany udział osób pracujących w sektorze MŚP/PES.

Chcesz się zapisać? Wypełnij formularz

O PROJEKCIE

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 120 kobiet w wieku powyżej 29 r. ż. bez zatrudnienia (80 bezrobotnych i 40 biernych zawodowo, w tym: 20 długotrwale bezrobotnych, 25 w wieku 50 lat i więcej, 10 z niepełnosprawnościami, 80 o niskich kwalifikacjach, 24 zamieszkujące w miastach średnich) – zamieszkujących w woj. wielkopolskim, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o IPD, w terminie 9.2019-10.2020.

Projekt pt „Zawodowo zarobione” realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Rynek pracy; Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa, realizowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie RPWP.06.02.00-30-0013/18-00.

zobacz więcej >

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 01.09.2019 r. do 31.03.2020 r. – do wyczerpania miejsc.

Podczas rekrutacji od kandydatek wymagamy:

 • złożenia dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz ze stosownymi oświadczeniami i zaświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • podania danych wymaganych do celów statystycznych i ewidencyjnych na potrzeby projektu oraz zobowiązanie się do przekazywania informacji na temat sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.

 

zobacz więcej >